Archiwum

Brak kasy na wakacje? Dzi? to nie problem!
< >

Dzi? w standardach ?ycia wielu z nas zawieraj? si? mi?dzy innymi wyjazdy na urlop. Nie jest to tylko przemijaj?ca moda, ale czasem wr?cz konieczno??, gdy po wielu miesi?cach wyt??onej pracy, brania nadgodzin, stresu zwi?zanego z aktywno?ci? zawodow?, prbami po??czenia ?ycia zawodowego i udanego ?ycia rodzinnego, dostajemy wymarzony urlop. Ma?o kto jest zwolennikiem sp?dzania ca?ego swojego wolnego czasu w domu, na przyk?ad w mieszkaniu w bloku w centrum miasta, ktre znamy od zawsze. Wi?kszo?? woli sp?dza? czas wolny podr?uj?c w miejsca, ktrych nie znamy, lub ktre znamy, i do ktrych ch?tnie wracamy. To wi??e si? jednak z kosztami, a na wyjazdy wakacyjne ci??ko jest nam uzbiera? pieni?dze. Wszystko dlatego, ?e odk?adamy je na dalszy plan, gdy? zawsze s? jakie? pilniejsze wydatki, a p?niej dostajemy termin wymarzonego urlopu, zgrywamy go z terminem urlopu ma??onka i okazuje si?, ?e na jakikolwiek wyjazd nie mamy pieni?dzy.

Na szcz??cie istniej? kredyty gotwkowe, ktre mo?na spo?ytkowa? na dowolny cel, na przyk?ad w?a?nie na op?acenie przejazdu, noclegw czy wy?ywienia w biurze podr?y. Wbrew pozorom branie kredytu na wypoczynek wakacyjny wcale nie jest takim g?upim wydatkiem. Gdy ci??ko pracujemy przez ca?y rok, my?limy tylko o tym, co b?dziemy robi? podczas urlopu. I gdy upragniony urlop nadchodzi, a my zamiast odpoczywa? na pla?y gotujemy obiady i sprz?tamy ca?ej rodzinie, urlop przelatuje nam mi?dzy palcami i nie mamy mo?liwo?ci si? nim nacieszy?, a ju? trzeba wraca? do pracy. Dlatego wyjazd i porz?dny, dwutygodniowy wypoczynek z dala od codziennych spraw jest wr?cz konieczno?ci?, ktra mobilizuje pracownika do dalszej pracy.

Banki oferuj? dzi? nawet specjalne kredyty na wakacje, a biura podr?y oferuj? atrakcyjne wyjazdy z mo?liwo?ci? op?acania ich w ratach, by jak najmniej odczu? wakacyjne wydatki. Banki oferuj? na przyk?ad kredyty na wypoczynek w wysoko?ci do a? 120 tysi?cy z?otych, by zafundowa? sobie wakacje swojego ?ycia. Po przedstawieniu rachunkw z wakacji, istnieje mo?liwo?? obni?enia miesi?cznej raty! Okazuje si? jednak, ?e korzystniej jest po prostu wzi?? kredyt gotwkowy na dowolny cel, w ktrym b?dziemy musieli sp?aci? ?rednio o 10% wi?cej, ni? wzi?li?my, ni? zdecydowa? si? na p?atno?? rataln? w biurze podr?y, ktra wcale nie jest tak korzystna, jak by si? to mog?o wydawa?.

lip 28, 09:49
0 Comments