Pozytywna decyzja kredytowa

0
71

Zgodnie z Prawem bankowym już po udzieleniu i uruchomieniu kredytu bank monitoruje, czy spłaty rat kapitałowych i odsetkowych następują w terminach ustalonych w harmonogramie. Pracownicy banku okresowo badają, na podstawią przedkładanych przez kredytobiorcę dokumentów (sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe), czy jego sytuacja finansowa nie ulega pogorszeniu i czy nie ma zagrożenia zdolności kredytowej. Sprawdzane jest wypełnianie warunków dodatkowych zawartych w umowie. W razie ich nieprzestrzegania egzekwowane są sankcje zgodnie z zapisami umownymi. Przykładowo bank może w umowie kredytu inwestycyjnego zastrzec, że firma na koniec każdego roku w okresie kredytowania będzie miała wskaźnik bieżącej płynności nie niższy niż 1,2. W tym przypadku niewypełnienie takiego warunku może spowodować, jeśli umowa zawiera taka klauzulę, wzrost marży kredytu.

Jeśli korzystamy z kredytu gotówkowe na sfinansowanie budowy, bank będzie okresowo sprawdzał stopień realizacji tej inwestycji aż do jej zakończenia. Ważnym dla banku źródłem informacji o aktualnej sytuacji firmy jest obserwacja rachunku bieżącego. Spadek obrotów może być dla banku sygnałem ostrzegawczym. Jeśli wystąpi taka sytuacja należy się liczyć z tym, że przedstawiciel banku poprosi o wyjaśnienia. Gdy na podstawie dostępnych danych bank stwierdzi pogorszenie sytuacji finansowej kredytobiorcy a więc wzrost ryzyka kredytowego, może nastąpić renegocjacja warunków umowy, restrukturyzacja kredytu a w przypadku utraty zdolności kredytowej –windykacja. Należy pamiętać, że bankowi zależy na tym, abyśmy prawidłowo spłacali kredyt, wówczas systematycznie otrzymuje dochody v postaci odsetek i następuje zwrot zainwestowanego kapitału. W sytuacjach kryzysowych, jeśli odpowiednio wcześnie poinformujemy swojego bankowego doradcę o problemach, najlepiej zanim wystąpią opóźnienia w spłatach, jest duża szansa, że bank wspólnie z nami będzie szukał rozwiązania. Czasem wystarczy niewielka zmiana warunków kredytowania, na przykład zmniejszenie, przez pewien okres, wysokości miesięcznych rat. W przypadku pojawienia się opóźnień w spłatach można spodziewać się szybkiej reakcji banku: telefonów, monitów. Czasem wynika to jedynie z niedopatrzenia ze strony kredytobiorcy. O przeterminowaniach zostaną poinformowani dłużnicy banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, a wiec na przykład poręczyciele. Ponadto od następnego dnia po wyznaczonym w harmonogramie terminie spłaty od niespłaconej kwoty kredytu naliczane są odsetki karne. Oprocentowanie kredytu przeterminowanego jest dużo wyższe większe od „normalnego”. Jego wysokość jest wskazana w umowie kredytowej. W przypadku pogorszenia sytuacji finansowej, ale jeśli bank pozytywnie ocenia dotychczasową współpracę z firmą i istnieją przesłanki, że problemy mają charakter przejściowy, działania banku mogą się ograniczyć do wzmocnienia zabezpieczenia, zmiany harmonogramu spłat.