Strona główna Ogólne Pozytywna decyzja kredytowa

Pozytywna decyzja kredytowa

0
Pozytywna decyzja kredytowa

Zgodnie z Prawem bankowym już po udzieleniu i uruchomieniu kredytu bank monitoruje, czy spłaty rat kapitałowych i odsetkowych następują w terminach ustalonych w harmonogramie. Pracownicy banku okresowo badają, na podstawią przedkładanych przez kredytobiorcę dokumentów (sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe), czy jego sytuacja finansowa nie ulega pogorszeniu i czy nie ma zagrożenia zdolności kredytowej. Sprawdzane jest wypełnianie warunków dodatkowych zawartych w umowie. W razie ich nieprzestrzegania egzekwowane są sankcje zgodnie z zapisami umownymi. Przykładowo bank może w umowie kredytu inwestycyjnego zastrzec, że firma na koniec każdego roku w okresie kredytowania będzie miała wskaźnik bieżącej płynności nie niższy niż 1,2. W tym przypadku niewypełnienie takiego warunku może spowodować, jeśli umowa zawiera taka klauzulę, wzrost marży kredytu.

Jeśli korzystamy z kredytu gotówkowe na sfinansowanie budowy, bank będzie okresowo sprawdzał stopień realizacji tej inwestycji aż do jej zakończenia. Ważnym dla banku źródłem informacji o aktualnej sytuacji firmy jest obserwacja rachunku bieżącego. Spadek obrotów może być dla banku sygnałem ostrzegawczym. Jeśli wystąpi taka sytuacja należy się liczyć z tym, że przedstawiciel banku poprosi o wyjaśnienia. Gdy na podstawie dostępnych danych bank stwierdzi pogorszenie sytuacji finansowej kredytobiorcy a więc wzrost ryzyka kredytowego, może nastąpić renegocjacja warunków umowy, restrukturyzacja kredytu a w przypadku utraty zdolności kredytowej –windykacja. Należy pamiętać, że bankowi zależy na tym, abyśmy prawidłowo spłacali kredyt, wówczas systematycznie otrzymuje dochody v postaci odsetek i następuje zwrot zainwestowanego kapitału. W sytuacjach kryzysowych, jeśli odpowiednio wcześnie poinformujemy swojego bankowego doradcę o problemach, najlepiej zanim wystąpią opóźnienia w spłatach, jest duża szansa, że bank wspólnie z nami będzie szukał rozwiązania. Czasem wystarczy niewielka zmiana warunków kredytowania, na przykład zmniejszenie, przez pewien okres, wysokości miesięcznych rat. W przypadku pojawienia się opóźnień w spłatach można spodziewać się szybkiej reakcji banku: telefonów, monitów. Czasem wynika to jedynie z niedopatrzenia ze strony kredytobiorcy. O przeterminowaniach zostaną poinformowani dłużnicy banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, a wiec na przykład poręczyciele. Ponadto od następnego dnia po wyznaczonym w harmonogramie terminie spłaty od niespłaconej kwoty kredytu naliczane są odsetki karne. Oprocentowanie kredytu przeterminowanego jest dużo wyższe większe od „normalnego”. Jego wysokość jest wskazana w umowie kredytowej. W przypadku pogorszenia sytuacji finansowej, ale jeśli bank pozytywnie ocenia dotychczasową współpracę z firmą i istnieją przesłanki, że problemy mają charakter przejściowy, działania banku mogą się ograniczyć do wzmocnienia zabezpieczenia, zmiany harmonogramu spłat.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.