Współczesne rynki finansowe

0
77

Z punktu widzenia gospodarki główna rola rynków finansowych polega na tym, że umożliwiają one przepływ oszczędności gospodarstw domowych do przedsiębiorstw. Przewaga rynków finansowych nad bankami leży w tym, że inwestorzy na rynkach finansowych chętniej niż banki podejmują ryzyko związane z inwestowaniem kapitału w nowe dziedziny wytwórczości, w przypadku których oczekiwana stopa zwrotu jest wysoka, ale niepewna.


Rozwój rynków finansowych


Sprzyja im postęp technologiczny. Na szczeblu mikro podstawową rolą rynków finansowych jest to, że stanowią one „supermarket”, w którym można kupić różnorodne instrumenty wykorzystywane w zarządzaniu finansowym. Rozwój rynków finansowych powoduje zwiększenie różnorodności tych instrumentów i zmniejszenie kosztów ich wykorzystywania. Rynki finansowe dobrze spełniają swoje funkcje, gdy są płynne. Oznacza to sytuację, w której duża liczba uczestników obrotów zapewnia łatwość i niskie koszty zawierania transakcji. Im więcej jest płynnych rynków, tym więcej jest instrumentów ułatwiających zarządzanie finansowe: pozyskiwanie i lokowanie kapitału, zarządzanie płynnością i zarządzanie ryzykiem. Istotną rolę w podtrzymywaniu płynności rynków finansowych odgrywa spekulacja, która powiększa liczbę zawieranych na rynku transakcji. W ostatnich dwóch dekadach nastąpił szybki rozwój rynków finansowych. Przyczyną tego była ich globalizacja oraz sprzyjający jej postęp technologiczny. Rynki finansowe w wielu krajach stały się płynne w dużej mierze dlatego, że pojawiło się na nich dużo zagranicznych inwestorów, co zwiększyło liczbę zawieranych transakcji.

Obligacje na rynku finansowym


Sprzedaż not średnioterminowych prowadzona jest przez pośredników. Poszczególnym przedziałom okresu do wykupu przyporządkowuje się odpowiednie stopy zwrotu. Emisjom obligacji średnioterminowych towarzyszy jednoczesne zawieranie transakcji na rynku instrumentów pochodnych, a w szczególności na rynku transakcji swap. Stworzone w ten sposób instrumenty złożone dają emitentom większe możliwości dopasowania charakterystyki emisji do potrzeb inwestorów, którzy chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem lub wykorzystać istniejące możliwości rynkowe. Bon komercyjny to krótkoterminowy nie zabezpieczony skrypt dłużny rozprowadzany na otwartym rynku i stanowiący zobowiązanie emitującego go przedsiębiorstwa. Jest instrumentem dyskontowym, o okresie do wykupu poniżej 270 dni, co pozwala na uniknięcie rejestracji w Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy. Z reguły- okres do wykupu jest krótszy niż 90 dni, gdyż wtedy bon można zdyskontować w Banku Rezerwy Federalnej.